Đơn vị cấp nước không ghi được chỉ số nước tiêu thụ trong tháng thì tiền nước được tính như thế nào?

18/07/2023 800 lượt xem

Trường hợp không ghi được chỉ số nước, thì lượng nước sử dụng sẽ được tính theo phương pháp giả định (là tính trung bình cộng lượng nước đã sử dụng trong 03 kỳ hóa đơn liền kề trước đó). Lượng nước sai biệt (tăng hoặc giảm) sẽ được đơn vị cấp nước khấu trừ vào kỳ hóa đơn tiếp theo (tháng sau).