Đồng hồ nước bị mất phải làm sao?

18/07/2023 992 lượt xem

Điện thoại cho đơn vị cấp nước phụ trách khu vực cung cấp danh bộ, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

Nhân viên kiểm tra sẽ đến nhà ghi nhận và thông báo bảng giá để đóng tiền gắn lại đồng hồ nước.