Lịch Sử Hình Thành

Năm 2014 đến nay

Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn Tp. HCM (trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV)

Năm 2013

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT TPHCM (trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV)

Năm 1999

Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT TPHCM (trực thuộc Sở NN&PTNT)

Năm 1998

Ban quản lý các chương trình viện trợ (trực thuộc Sở NN&PTNT)

Năm 1992

Ban quản lý các chương trình viện trợ về nước sinh hoạt nông thôn (trực thuộc Sở LĐTB&XH)

Năm 1987

Ban quản lý các chương trình viện trợ (trực thuộc Sở LĐTB&XH)