Bị cắt hủy danh bộ, muốn sử dụng lại (gắn lại đồng hồ nước) cần thủ tục gì?

18/07/2023 800 lượt xem

–   Thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ.

–   Sau đó làm thủ tục tái lập danh bộ gắn lại đồng hồ nước và chịu toàn bộ chi phí gắn mới theo bảng dự toán của đơn vị cấp nước.