THÔNG BÁO Số: 287/TB-CNNT-BKD (Lần 3) – Về việc thu thập thông tin đăng ký định mức nước

24/01/2024 65 lượt xem

Để có cơ sở cấp định mức nước cho khách hàng (theo số định danh cá nhân), Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn đã có các Thông báo số 1763/TB-CNNT-KD ngày 06/7/2023;

Thông báo số 3028/TB-CNNT-KD ngày 27/9/2023; Thông báo số 3217/TB- CNNT-KD ngày 10/10/2023 và Thông báo số 3706 /TB-CNNT-KD ngày 15/11/2023 về việc thu thập thông tin đăng ký định mức nước. Theo đó thời hạn cung cấp thông tin số định danh cá nhân và các giấy tờ liên quan trước ngày 31/12/2023.

Bài viết cùng chủ đề: