🔊 Thông báo Về việc Cấp định mức nước theo số định danh cá nhân.

05/04/2024 835 lượt xem

Thực hiện văn bản số 1187/TCT-KDDVKH ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn- TNHH-MTV về việc thực hiện kế hoạch thu thập, cập nhật số định danh cá nhân và quản lý định mức nước.

1004CNNTBKD_0001

Bài viết cùng chủ đề: