Thông báo

🔊 Thông báo Về việc Cấp định mức nước theo số định danh cá nhân.

Thực hiện văn bản số 1187/TCT-KDDVKH ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Tổng Công...

THÔNG BÁO V/V THU TIỀN NƯỚC 1013 KHÁCH HÀNG TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH LỢI 4-2, XÃ BÌNH LỢI

Thông báo về việc từ tháng 4 năm 2024 thu tiền nước 1013 khách hàng...

V/v trả lời phản ánh hộ dân ở Tân Nhựt về thủ tục xin cấp định mức nước sinh hoạt khó khăn

Văn bản số 885/CNNT-BKD ngày 27 tháng 3 năm 2024  v/v trả lời phản ánh...

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC XÃ BÌNH HƯNG, PHONG PHÚ, ĐA PHƯỚC, QUI ĐỨC

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP NƯỚC  CÁC XÃ BÌNH HƯNG, PHONG PHÚ, ĐA PHƯỚC,...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỘ TIỀN DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2024

Thông báo: về việc thu hộ tiền dịch vụ thoát nước xử lý nước thải...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN NƯỚC 269 KHÁCH HÀNG MỘT PHẦN TRẠM CẤP NƯỚC TÂN NHỰT 3, XÃ TÂN NHỰT

Thông báo về việc thu tiền nước 269 khách hàng một phần Trạm Cấp nước...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC NƯỚC

THÔNG TIN CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY Mẫu PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ...