THÔNG BÁO V/V THU TIỀN NƯỚC 1013 KHÁCH HÀNG TRẠM CẤP NƯỚC BÌNH LỢI 4-2, XÃ BÌNH LỢI

29/03/2024 422 lượt xem

Thông báo về việc từ tháng 4 năm 2024 thu tiền nước 1013 khách hàng Trạm cấp nước Bình Lợi 4-2, xã Bình Lợi theo Quyết định 25/2019/UBND ngày 24/10/2019 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố và Quyết định 728/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 05/11/2019 của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Nội dung thông báo 898/TB-CNNT-BKD ngày 29/03/2024

898TBCNNTBKDd

 

Đính kèm danh sách 1013 khách hàng theo thông báo

Bài viết cùng chủ đề: