Thông báo Số: 1736 /TB-CNNT-KD – Về việc thu thập số định danh cá nhân để quản lý định mức nước sinh hoạt

06/06/2023 53 lượt xem

Để tạo thuận tiện cho việc đăng ký, cắt chuyến định mức nước của khách hàng trong thời gian sắp tới, Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt nông thôn trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc triên khai thu thập số định danh cá nhân (thu thập số căn cước công dân/số chứng minh nhân dân) của Quý khách như sau:

Bài viết cùng chủ đề: